Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

Poštovani čitaoci,

Prateći vaše želje i pitanja koja vas najčešće interesuju, zadužili smo našeg stalnog saradnika (J.J.D.) da nam pripremi prikaz svih mogućih novčanih nadoknada i subvencija koje pacijenti mogu ostvariti u Srbiji.

Evo tog članka:

U Srbiji je pacijentima na HD priznato telesno oštećenje u iznosu 100%. Pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć ostvaruju preko PIO fonda  i preko Centra za socijalni rad. Penzioneri i zaposleni to ostvaruju preko PIO fonda, ali ima i deo koji isplaćuje ministarstvo za rad i socijalnu politiku u iznosu od 9.815,oo din. Deo koji daje PIO fond je nešto preko 14.000,oo din. i prima se u dva dela. Svi ostali primaju ovaj ukupan iznos (14.000,oo din.+9.815,oo din.) preko centra za socijalni rad, ali papir za utvrđenje stepena telesnog oštećenja dobijaju na komisiji PIO fonda.

Pacijenti sa teritorije opštine Beograd sa rešenjem o pravu na negu i pomoć odlaze u skupštinu grada Beograda i tamo ostvaruju pravo na mesečnu nadoknadu koja nije trajna.

Vodič kroz subvencije namenjene osobama sa invaliditetom

FIKSNA TELEFONIJA

Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. Obratite se najbližem korisničkom servisu Telekoma.

Potrebna su vam sledeća dokumenta:

 • Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana),
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom.

Izdaće Vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813 (08.00-19.00h).

MOBILNA TELEFONIJA

Mobilna telefonija Srbije (MTS) nudi specijalne tarife u postpaid sistemu. Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a već su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarife su usmerene na različite grupe osoba sa invaliditetom:

Tarifa za slepa lica

Tarifa namenjena slepim licima nema mesečnu pretplatu, a omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca. Uz to, ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz mts mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%. Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o tuđoj nezi iz Fonda PIO ili Centra za socijalni rad,
 • Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG,
 • Važeću ličnu kartu,

U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše Ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu. Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti, mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju.

Tarifa za lica sa oštećenim sluhom

Tarifa namenjena osobama sa oštećenim sluhom unutar mesečne pretplate od 100 dinara sadrži 300 besplatnih SMS poruka. Cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili ka nekoj drugoj nacionalnoj mreži.

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o telesnom oštećenju od 70%, za lica koja imaju takvo rešenje. Lica koja nemaju Rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB;
 • Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju;
 • Važeću ličnu kartu.

Tarifa za lica sa invaliditetom

Ova tarifa u okviru mesečne pretplate od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih SMS poruka. Nakon iskorišćenih besplatnih minuta, cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili ka nekoj drugoj nacionalnoj mreži. Uz to, korisnik ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz MTS mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%.

Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu gradske ili opštinske uprave,
 • Važeću ličnu kartu.

U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

KOMUNALNE USLUGE I PROIZVODI  (ne postoji u svim gradovima)

Subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP – voda, odnošenje smeća, grejanje….

Pravo na popust na komunalne dažbine do 50% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju račune tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec.

Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP.

Dokumenta potrebna za nove korisnike su:

 • Zahtev,
 • Fotokopija lične karte,
 • Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć) – Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Poslednji račun JKP.

RTV PRETPLATA Radio-televizija Srbije

Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja RTV pretplate.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev, dobija se na šalteru Elektrodistribucije,
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček (ili Rešenje o telesnom oštećenju od 100%),
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom (prva i druga strana),
 • Fotokopija lične karte nosioca računa za električnu energiju (vlasnika električnog brojila), ukoliko osoba sa invaliditetom nije i nosilac računa za el.energiju.

Dokumentaciju poslati na adresu: RTS, RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11000 Beograd.

KABLOVSKA TELEVIZIJA

Kablovski provajderi, SBB, Radijus vektor, KDS i drugi, daju popuste za osobe sa invaliditetom pri plaćanju usluga kablovske TV. Visina popusta nije ista, odnosno razlikuje se u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja i od internih odluka provajdera.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev provajderu,
 • Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Ugovor o kablovskoj TV, ukoliko već postoji,
 • Fotokopija lične karte vlasnika stana, ukoliko se stan ne vodi na invalidno lice koje traži povlasticu
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na popust na plaćanje troškova električne energije.

Radi ostvarenja popusta, Gradskom centru za socijalni rad treba dostaviti:

 • Fotokopiju Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček,
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom (prva i druga strana),
 • Poslednji račun za struju.

Picture1

Socijalni popust od 35 odsto

 • EPS odobrava i socijalne popuste od 35 odsto. Pravo na ove popuste imaju korisnici MOP-a koji mesečno troše do 450 kilovat-sati i korisnici sa posebnim socijalnim potrebama za mesečnu potrošnju do 350 kWh, ako redovno plaćaju električnu energiju. Korisnici iz ove dve kategorije, ako žele da ostvare popust, moraju da reše svoj status u centrima za socijalni rad koji evidencije socijalnih slučajeva dostavljaju distribucijama.
 • Popust od 35 odsto se obračunava na iznos „ukupna energija“ i ako kupac ne izmiri račun u roku za plaćanje, odobreni popust mu se zadužuje u narednom računu. U tom slučaju u narednom računu kupac ima odobrenje popusta za tekući period i zaduženje za popust iz prethodnog perioda.
 • Ako kupac, koji ima pravo na socijalnih popust od 35 odsto, ostvari pravo i na popust od 11,89 odsto za racionalnu potrošnju, onda se ukupna energija umanji za iznos socijalnog popusta, pa potom obračuna i popust od 11,89 odsto.
 • Popust za redovno plaćanje obračunava se tako što se iznos za aktivnu električnu energiju, naknade za obračunsku snagu i merno mesto umanje za odobreni socijalni popust i racionalnu potrošnju i na taj iznos se obračuna popust od pet odsto. Taj iznos se prikazuje na sledećem računu.

REGISTRACIJA VOZILA

Osobe sa invaliditetom pri registraciji vozila plaćaju 5% od ukupnog iznosa naknade za korišćenje puteva (putarine) i oslobođene su od plaćanja i određenih drugih taksi.

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60 i više % donjih ekstremiteta)
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole i original na uvid.

Svake godine u nadležnom PIO vadite potvrdu na osnovu koje ostvarujete popust.

UVOZ AUTOMOBILA

Pravo na uvoz automobila bez plaćanja uvoznih dažbina imaju osobe sa invaliditetom od 70% do 100% telesnog oštećenja, vojni invalidi od I do V grupe, civilni invalidi rata od I do V grupe, oboleli od distrofije ili drugih mišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize, od multiple skleroze, kao i roditelji višestruko ometene dece.

Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja, po jednom osnovu (da nije zbirno po organima).

POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD CARINE

Ukoliko već nemate rešenje o stepenu telesnog oštećenja, zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja podnosi se nadležnom Fondu PIO, a potrebno je priložiti i:

 • Mišljenje lekara – za utvrđivanje telesnog oštećenja,
 • Poslednji ček od penzije (ukoliko ste penzioner),
 • Fotokopiju lične karte.

Dodatna dokumentacija:

Picture2

Fondovi PIO izdaju potvrdu o utvrđenom stepenu telesnog oštećenja koju po službenoj dužnosti dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom. Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom izdaje Potvrdu o oslobađanju od uvoznih dažbina.

Ako je potrebna homologacija vozila, zahtev za homologaciju se podnosi Zavodu za standardizaciju ili Mašinskom fakultetu.

Lica sa telesnim oštećenjem manjim od 100% potvrdu Ministarstva za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina na uvoz putničkog automobila podnose carinskom organu.

Lica sa telesnim oštećenjem od 100% potvrdu Ministarstva nadležnoj carinarnici podnose u dva primerka. Jedan primerak potvrde carina zadržava, a drugi overava i vraća korisniku radi refundacije plaćenog PDV-a.

POSTUPAK REFUNDACIJE PLAĆENOG PDV-a

Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26 treba dostaviti:

 • Zahtev za refundaciju PDV-a,
 • Primerak potvrde Ministarstva, overen od Carine, da je PDV plaćen,
 • Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) overenu od nadležne carine,
 • Fotokopiju lične karte.

PUTARINA

Pri korišćenju auto-puteva u Srbiji osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta),
 • Fotokopija lične karte,
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom.

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, spremiti sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju Saobraćajne dozvole,
 • Fotokopiju lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva,
 • Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila,
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom.

Dokumentacija se podnosi Republičkoj direkciji za puteve, Ljube Čupe 5, tel. 3084-246.

Zahtev se predaje početkom kalendarske godine. Nalepnica i dozvola (tj.kartončić) važe godinu dana i pokazuje se svaki put na naplatnoj stanici kada se koristi auto-put. Pri ostvarivanju ovog prava, osoba sa invaliditetom mora da bude u vozilu.

Slika ispod: Primer najnovijeg Zahteva:

putarina(Slika gore: Primer najnovijeg Zahteva)

MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ (na osnovu knjižice koju izdaje nadležni Savez)

Osobe sa invaliditetom šest puta godišnje imaju pravo na povratnu vožnju u međugradskom saobraćaju sa svojim pratiocem.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Dve fotografije, veličine 4,5 x 3,5 cm,
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz sa odgovarajućom dijagnozom,
 • Fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca Zahteva.

PARKIRANJE

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na parkiranje na posebno obeleženim parking mestima.

Kada se nalepnica dobija prvi put ili se promeni vozilo od dokumentacija je potrebno:

 • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta),
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom,
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom.

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, potrebno je:

 • Fotokopija saobraćajne dozvole,
 • Fotokopija lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva,
 • Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila,
 • Rešenje o pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz sa određenom dijagnozom.

Dokumentacija se, u Beogradu, podnosi Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu, Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45, tel. 2750-097, gde se dobija Potvrda za dobijanje invalidske nalepnice. Sa Potvrdom se u JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, tel. 3309-334, dobija invalidska nalepnica za parkiranje za vozilo. Za produženje važenja invalidske nalepnice, uz Saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu obratite se JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, radnim danom 07.00-21.00, subotom 07.00-14.00 časova.

Invalidske nalepnice, u Beogradu, važe na opštim invalidskim mestima, vidno obeleženim horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, bez vremenskog ograničenja.

Osobe sa invaliditetom mogu da koriste i obeležena mesta na posebnim parkiralištima i garažama u prva tri sata besplatno, a svaki naredni započeti sat obračunava se po važećem cenovniku za to parkiralište.

U drugim mestima procedura dobijanja nalepnice može biti drugačija i uglavnom se sve rešava u Javnom komunalnom preduzeću u parking servisu.

GRADSKI PREVOZ  –  Beograd

Pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz imaju sledeće kategorije osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 do 100% invaliditeta,
 • Civilni invalidi rata sa 50 do 100% telesnog oštećenja,
 • Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70 do 100% telesnog oštećenja,
 • Slepa lica i njihov pratilac,
 • Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć,
 • Lica obolela od dečije paralize i plegije,
 • Lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije,
 • Lica obolela od multiple skleroze i autizma,
 • Lica umereno, teško i višestruko ometena u razvoju.

Pravo na korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni imaju sledeće kategorije osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20 do 40% invalidnosti,
 • Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50 do 60% telesnog oštećenja,
 • Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti,
 • Civilni invalidi rata sa 20 do 40% telesnog oštećenja,
 • Dijalizirana i transplantirana lica,
 • Mentalno retardirana lica.

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje za tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz lekarske komisije, sa dijagnozom,
 • Lična karta na uvid,
 • Fotografija 3×3,5 cm.

Povlastice se izdaju na šalteru GSP „Beograd“, Skenderbegova 47, tel. 2627-206, radnim danom 07.00-17.00, subotom 08.00-14.00 časova.

IZGRADNJA I LEGALIZACIJA OBJEKATA – Beograd

Lica koja primaju nadoknadu za tuđu negu i pomoć, preko Gradskog centra za socijalni rad, imaju pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije individualnih stambenih objekata i stanova kao i u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Grada Beograda.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Rešenje za tuđu negu i pomoć,
 • Izvod iz katastra,
 • Izjava o članovima domaćinstva.

DOSTAVA LIČNIH DOKUMENATA NA KUĆNU ADRESU – Beograd

Na osnovu odluke Gradske opštine Zvezdara, sve osobe sa invaliditetom koje imaju prebivalište na teritoriji Opštine Zvezdara imaju pravo na besplatnu kurirsku dostavu ličnih dokumenata na kućnu adresu.

Eto, toliko.

Ukoliko neko primeti nešto za korigovanje, ili ako neko zna za još  neku nadoknadu ili subvenciju,  neka se slobodno javi, popravićemo i dopisaćemo ovaj članak.

 .

J.J.D.

.

.

.    .    .

.

Još sličnih tekstova:

.

Picture1b

184 thoughts on “Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

 1. Gde da idem da mi se utvrdi %tel oštećenja. Sad imam 70% a živim sa transplant bubreg, i naknadno mi je opers srce – tri bajpasa i pejsmek. Kliko je moje tel ošteć. Hvalap

  • Sad imam 70% tel ošteć. Operisao sam srce tri bajp i ugradio pejsmejk naknadno. Koliko je moje tel ošteć Sada ?. Gde da to ostvarim. Imam 67 god. Hvala

  • Petre procenat telesnog ostecenja utvrdjuje komisija PIO fonda.Znaci u Pio fondu podnosite zahtev.Ali moramo da vas upozorimo da transplantirani pacijenti nemaju pravo na telesno ostecenje i nadoknadu za Tudju negu i pomoc tako da vam je nas savet da se prvo dobro raspitate kod pravnika PIO fonda sta je za vas bolje jer mogu i da vam skinu procenat.

 2. Pozdrav,zovem se Aleksandar 90 sam god,,imao sam 2011 god operaciju tumora malog mozga u pinealnoj regiji 4 mozdane komore ,mene zanima da li bih mogao da ostvarim tudju negu sobzirom da jos uvek nemam dobru ravnotezu ,pri pogledu ka gore zavrti mi se u glavi i mora biti neko pored mn da me zadrzi da nebih izgubio ravnotezu i pao…inace imam oko 8- posto ostecenja… Hvala unapred,,,

 3. Zašto je postavljeno na sajtu da invalidi imaju pravo na popust za električnu energiju? Roditelji su na osnovu moga invaliditeta koje je 100% i obaveštenja datog na ovom sajtu iskupili potrebnu dokumentaciju i čak kod notara overili izjavu uz potpise dva svedoka da sam član domaćinstva(pošto je moj otac vlasnik električnog brojila), obratili se Gradskom centru za socijalni rad u Šapcu, da bi im pravnik rekao da to nije u njihovoj nadležnosti nego su ih poslali u Opštinu. Tamo su im objasnili da pravo na popust za električnu energiju imaju samo korisnici socijalne pomoći, čija su ukupna primanja do 19.000 din, ne računajući pramanja od tuđe nege i pomoći. Budite oprezni kada se na internetu informišete jer se možete izložiti dodatnim troškovima.

 4. Poštovana Biljana, članak na našem sajtu je star najmanje 2 godine tako da su se stvari u medjuvremenu promenile. Zakoni i pravila u ovoj zemlji se menjaju stalno. Iskreno nam je žao što ste se namučili, a ništa niste uspeli. Došlo je i do promene po pitanju uvoza automobila. 100% invalidi su bili oslobodjeni plaćanja carine i pdv na uvoz automobila, a po novom zakonu samo su oslobodjeni pdv, tj. moraju da ga plate pa im se novac refundira.

 5. Da li RVI sa 60% invaliditeta u donjim ekstremitetima još uvek imaju pravo na invalidske nalepnice u Beogradu?

 6. Postovana Biljana mene interesuje da li imam pravo na bolovanje majka sam deteta sa 100% telesnog ostecenja kao cerebralna paraliza a samostalni preduzetnik sam dete ima 14 godina radim vec 3 godine.

 7. od 21.112017 dobio sam resenje prava na naknadu za pomoc i negu, ujedno sam trazio i za telesno ostecenje ali su mi odbili zahtev jer nisu navodno ispunjeni zakonski uslovi.inace sam tezak bubrezni bolesnik bubrezna insufincijencija imam samo jedan bubreg u smanjenoj funkcij i idem na hemodijalizu svaki drugi dan. dali imam pravo na naknadu za telesno ostecenje ili ne t.j napisem
  zalbu za drugostepeni postupak. unapred hvala

 8. Poštovani Toni, nemate pravo na nadoknadu za telesno oštećenje. Nadoknada za telesno oštećenje se daje i priznaje samo u slučaju kada je nastala u procesu rada (zaposlen). Imate pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć koju ostvarujete preko Centra za socijalni rad u Vašem gradu. Ovo rešenje od 21.11.2017. odnesite u Centar za socijalni rad (pravna služba), a oni će dalje sprovesti postupak.

 9. Dobar dan ja bih da pitam da li ovo vazi za celu Srbiju ili samo za Beograd posto sam ja bila i opstina Temerin ne priznaje i neda pomoc a suprug mi je 100 posto invalid. Gde mogu i kome da se zalim.

 10. DA LI OSOBA OBOLELA OD MS, ALI POKRETNA, IMA PRAVA NA NEKE POVLASTICE U VEZI PLAĆANJA KOMUNALIJA

 11. Postovanje i jedno pitanje: ja sam osoba sa invliditetom imam sekundarno progresivnu multipla sklerozu, ginekoloski operisana povadjeno sve, nemam zucnu kesu, imam hasimoto oboljenje stitne zlezde, imala sam operaciju vezanih creva gde su mi skratili creva 40 cm, imam kozno oboljenje gde nagadjaju sta moze biti u pitanju jos ne znaju, oslabljen sluh, oslabljen vid gde su mi na levom oku ustanovili slepilo i tu neku zutu mrlju, oslabljen hod radi multipla skleroze i ne mogucnost da se sama obucem i svucem i kad trebam sama to su muke tantalove. Moje pitanje je zasto me komisija odbija za tudju negu i pomoc vec 3 put a bez pomagala i necije pomoci ne mogu ni da hodam sama. Poslala sam zalbu pre mesec dana kada su me ponovo odbili i jos nista mi ne javljaju ni da sam odbijena za zalbu a ni da me pozovu na pregled. Inace sam osoba sa najnizim primanjem penzije od 14000 dinara cela.

  S’postovanjem u nadi da ce te mi pomoci sta da uradim dalje!

 12. postovani dali imaju povlastice i na koje povlastice invalidi posle operacije srca(tri baj pasa) jos nisam dobio pravosnazno resenje ni invalidnost.dobio sam da mi je potpuni gubitak radne sposobnosti od posledica bolesti.

 13. topravo sto vi postovani trazite na ovom sajtu je gubljenje vremena, oni samo mogu da vam pruze reci utehe i nista vise ,samo u Beogradu mozete to ostvariti ,jel to je drzava u drzavi mi ostali smo samo potrebni za procenat za glasanje ,i to je tako i bice tako.bilo ko da vlada

 14. Posedujem uverenje od PIO-a da imam invalidnost od 1220%,kumulativno 90%,kakva prava na ostvarivanje umanjenja dazbina ,el.energija,komunalne usluge,grejanje i ostale dazbine koje idu republici Srbiji kao i dali je lokalna samouprava u obavezi da postuje takva uverenja,jer bolujem od multipleksne sarkoidoze u progresiji,arterijska oboljenja,operisan na VMA,insuficijenciju pluca,nefrotski sindrom bubrega,dijabetes ,pejsmejker a imam i post frakturu II lumbalnog dela kicme.-Na ime svega imam i resenje o tudjoj pomoci i negi treceg lica.Uz redovnu terapiju,koristim koncetrator i CPAP aparat.Kako sam ignorisan od svih navedenih javnioh sluzbi to me interesije koji su oslobadjajuci procenti placanja i iz koje oblaSTI ?

 15. Moje postovanje,molim za odgovor,bolujem od MS od 2007 god.pokretna sam,ali imam izvesnih problema koje bolest sa sobom nosi…da li imam pravo na dodatak na tudju negu i pomoc i telesno ostecenje i gde se podnosi zahtev ako imam pravo? Inace nezaposlena sam,zdravstveno sam osigurana preko supruga.Interesuje me i da li postoji mogucnost zaposlenja sa skracenim radnim vremenom sa ovom dijagnozom?

  • ako imate manje od 70% telesno ostecenje a invalid ste plus radno ne sposoban imate pravo u srbiji na nista, ako ipak imate 70% telesno ostecenje mozete biti lako odbijeni za tudju i negu ali da bih dobili tudju negu potrebno je da padnete sa tvrdjave da slomite kicmu pod uslovom da prezivite pad.

 16. Postovani . Moj problem je .
  1. Odbijen sam od RTS-a za oslobadjanje od placanje tv pretplate iako sam poslao sve trazena dokumenta. Moj sin je 100% osoba sa invaliditetom ,zivimo u zajednickom domacinstvu u jednom istom stanu ali rts ne vidi nikakvu vezu izmedju mene kao vlasnika strujomera i mog sina kao clana porodice. ja sam bio oslobodjen prvu godinu ali se trazi da se svake godine obnavlja dokumentacija i posle godinu dana sam odbijen, Nije mi jasno cime su se rukovodili osi jednog sto sam primetio da se u zakonu o javnim medijskim servisima u cl. 42 izbrisali ,,ili ako je jedan ili vise clanova ,, znaci izbrisani su clanovi porodicnog domacinstva.
  po tome se stice da niko nema pravo osim vlasnika strujomera ako je on invalidno lice i ne odnosi se na clanove prodice..
  2.Prilikom registracije motornog vozila obavezan sam da placam Komunalnu taksu , kad ukucam kalkulator i grad Kraljevo izlazi da se u Kraljevu ne placa komunalna taksa to su verovatno dobili od grada kraljeva , u supu obavezno traze jer kazu da so Kraljevo nije donela odluku o oslobadjanju invalidnih lica na naplatu komunalne takse . Unapred Hvala
  PS: zasto nema podatak da li se i koliko uvecava tudja nega i pomoc oktobar 2018

  • Poštovani, niste naveli da li je vaš sin dijalizni pacijent, jer po tom osnovu ima 100% invalidnost.

 17. Poštovanje! P enzionisana sam posle 30 godina lečenja depresije,moždanog udara hipotireoze..obolenja kičme, av blok 1 stepena isl.s obzirom da ne mogu da napustim sama stan zbog paniičnih napada a da li imam pravo na tuđu negu !?hvala

 18. Postovani,
  upravo danas sam dobila resenje od PIO u kome pise da mi se utvrdjuje I stepen telesnog ostecenja ali da mi se odbija zahtev za priznavanje prava na novcanu naknadu za telesno ostecenje jer nisu ispunjeni zakonski uslovi. Obrazlozenje je da je postupak pokrenut u smislu clana 95 Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju i da postoji telesno ostecenje u visini 100% ,ali s obzirom da je telesno ostecenje nastalo kao posledica bolesti , nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prava na novcanu naknadu
  .Misli se na uslove iz clana 37 stav 2 Zakona.
  Kako ja sa ovim resenje onda da ostvarim prava u centru za socijalno na novcanu naknadu ?
  Мolim vas da mi odgovorite ako mozete sto pre kako da ostvarim svoja prava
  S postovanjem,
  Danijela

  • Poštovana Danijela, takva je procedura, niko na dijalizi nema tu nadoknadu za telesno oštećenje! Taj papir vam je dovoljan i sa njim ostvarujete pravo na negu i pomoć. Trebali ste u isto vreme da podnesete za oba, ovako ćete sada čekati i za rešenje za negu i pomoć.

 19. Komentar ima socijalno materijalna pomoć.i boračko invalidska nemože dase vode na jednom rešenju,treba da ima posebna rešenja taj zakon pod hitno ukinuti.

 20. Dobar dan,ja sam u invalidskoj penzii,postoji trajni potpuni gubitak radne sposobnosti,ali kako se odredjuje telesno ostecenje,u resenju ne pise,s postovanjem Tatjana.

 21. Invalidnost mi je 100% januarski iznos čeka tuđe nege i pomoći mi je umanjen za 637 dinara. Zbog cega, i da li imam pravo a popust za tv gledam ga preko tv Total?

 22. Posle operacije mitralnog zaliska dobio sam ostecenje 50% I imam polimiozitis nasta nisam dobio telesno oštećenje, pa me interesuje imam li bilo koje privilegije s obzirom na navedene bolesti. Hvala

 23. Ja sam slepo lice i zivim u kuci bez vode i struje Obracala sam se opstini Bogatic i oni nista ne reaguju mucim se Molim ako mozete da mi pomognete Clanica sam savaza Srbije za slepa lica Nevena Momirovic ul Narodnog Fronta 101 Opstina Bogatic molim vas Nevena

 24. Pozdrav sam pacienat u Hemodializu veq skoro 8 godina primam nadoknadu za Tudju negu i pomoc.
  Hteo znati jel mu sleduje i zeni neka pomoč jel ni ona ne radi . Hvala

 25. Pozdrav vama
  U hemodializu sam skoro 8 godina .. imao 3 donatora .uradilismo kroz meć u Institut u Beograd ali ne poklapaju / imam vise antitela kako mogu da ih smanjim ..
  Hvala

Unesite ovde Vaše pitanje, odgovor, komentar ili mišljenje ...

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišete koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavi se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišete koristeći svoj Facebook nalog. Odjavi se /  Promeni )

Povezivanje sa %s