Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

Poštovani čitaoci,

Prateći vaše želje i pitanja koja vas najčešće interesuju, zadužili smo našeg stalnog saradnika (J.J.D.) da nam pripremi prikaz svih mogućih novčanih nadoknada i subvencija koje pacijenti mogu ostvariti u Srbiji.

Evo tog članka:

U Srbiji je pacijentima na HD priznato telesno oštećenje u iznosu 100%. Pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć ostvaruju preko PIO fonda  i preko Centra za socijalni rad. Penzioneri i zaposleni to ostvaruju preko PIO fonda, ali ima i deo koji isplaćuje ministarstvo za rad i socijalnu politiku u iznosu od 9.815,oo din. Deo koji daje PIO fond je nešto preko 14.000,oo din. i prima se u dva dela. Svi ostali primaju ovaj ukupan iznos (14.000,oo din.+9.815,oo din.) preko centra za socijalni rad, ali papir za utvrđenje stepena telesnog oštećenja dobijaju na komisiji PIO fonda.

Pacijenti sa teritorije opštine Beograd sa rešenjem o pravu na negu i pomoć odlaze u skupštinu grada Beograda i tamo ostvaruju pravo na mesečnu nadoknadu koja nije trajna.

Vodič kroz subvencije namenjene osobama sa invaliditetom

FIKSNA TELEFONIJA

Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. Obratite se najbližem korisničkom servisu Telekoma.

Potrebna su vam sledeća dokumenta:

 • Fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana),
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom.

Izdaće Vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813 (08.00-19.00h).

MOBILNA TELEFONIJA

Mobilna telefonija Srbije (MTS) nudi specijalne tarife u postpaid sistemu. Licima koja imaju pravo na ovu tarifu, a već su prepaid korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarife su usmerene na različite grupe osoba sa invaliditetom:

Tarifa za slepa lica

Tarifa namenjena slepim licima nema mesečnu pretplatu, a omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca. Uz to, ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz mts mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%. Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o tuđoj nezi iz Fonda PIO ili Centra za socijalni rad,
 • Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG,
 • Važeću ličnu kartu,

U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše Ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime, lice sa ovlašćenjem overenim u sudu. Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta, i studenti, mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju.

Tarifa za lica sa oštećenim sluhom

Tarifa namenjena osobama sa oštećenim sluhom unutar mesečne pretplate od 100 dinara sadrži 300 besplatnih SMS poruka. Cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili ka nekoj drugoj nacionalnoj mreži.

Pri sklapanju Ugovora u nekoj od poslovnica od dokumenata je potrebno priložiti:

 • Rešenje o telesnom oštećenju od 70%, za lica koja imaju takvo rešenje. Lica koja nemaju Rešenje o telesnom oštećenju treba da prilože original lekarskog nalaza otorinolaringologa iz kojeg se vidi da postoji oštećenje sluha od preko 90 dB;
 • Školska deca, u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju Ugovor u ime deteta, i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu rešenja Komisije o razvrstavanju;
 • Važeću ličnu kartu.

Tarifa za lica sa invaliditetom

Ova tarifa u okviru mesečne pretplate od 50 dinara sadrži 25 minuta besplatnih poziva i 25 besplatnih SMS poruka. Nakon iskorišćenih besplatnih minuta, cene poziva su diferencirane zavisno od toga da li je poziv upućen unutar mreže MTS-a ili ka nekoj drugoj nacionalnoj mreži. Uz to, korisnik ima mogućnost definisanja 3 Friends & Family broja. To su korisnički brojevi iz MTS mreže koje najčešće poziva i koji se tarifiraju sa popustom od 50%.

Pri sklapanju Ugovora potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Rešenje o invaliditetu Uprave za boračku i invalidsku zaštitu gradske ili opštinske uprave,
 • Važeću ličnu kartu.

U slučaju da lice sa invaliditetom nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi lice sa ovlašćenjem overenim u sudu.

KOMUNALNE USLUGE I PROIZVODI  (ne postoji u svim gradovima)

Subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP – voda, odnošenje smeća, grejanje….

Pravo na popust na komunalne dažbine do 50% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju račune tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec.

Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP.

Dokumenta potrebna za nove korisnike su:

 • Zahtev,
 • Fotokopija lične karte,
 • Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć) – Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Poslednji račun JKP.

RTV PRETPLATA Radio-televizija Srbije

Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja RTV pretplate.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev, dobija se na šalteru Elektrodistribucije,
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček (ili Rešenje o telesnom oštećenju od 100%),
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom (prva i druga strana),
 • Fotokopija lične karte nosioca računa za električnu energiju (vlasnika električnog brojila), ukoliko osoba sa invaliditetom nije i nosilac računa za el.energiju.

Dokumentaciju poslati na adresu: RTS, RTV pretplata, Kneza Višeslava 88, 11000 Beograd.

KABLOVSKA TELEVIZIJA

Kablovski provajderi, SBB, Radijus vektor, KDS i drugi, daju popuste za osobe sa invaliditetom pri plaćanju usluga kablovske TV. Visina popusta nije ista, odnosno razlikuje se u zavisnosti od stepena telesnog oštećenja i od internih odluka provajdera.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev provajderu,
 • Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Ugovor o kablovskoj TV, ukoliko već postoji,
 • Fotokopija lične karte vlasnika stana, ukoliko se stan ne vodi na invalidno lice koje traži povlasticu
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na popust na plaćanje troškova električne energije.

Radi ostvarenja popusta, Gradskom centru za socijalni rad treba dostaviti:

 • Fotokopiju Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć i poslednji ček,
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom (prva i druga strana),
 • Poslednji račun za struju.

Picture1

Socijalni popust od 35 odsto

 • EPS odobrava i socijalne popuste od 35 odsto. Pravo na ove popuste imaju korisnici MOP-a koji mesečno troše do 450 kilovat-sati i korisnici sa posebnim socijalnim potrebama za mesečnu potrošnju do 350 kWh, ako redovno plaćaju električnu energiju. Korisnici iz ove dve kategorije, ako žele da ostvare popust, moraju da reše svoj status u centrima za socijalni rad koji evidencije socijalnih slučajeva dostavljaju distribucijama.
 • Popust od 35 odsto se obračunava na iznos „ukupna energija“ i ako kupac ne izmiri račun u roku za plaćanje, odobreni popust mu se zadužuje u narednom računu. U tom slučaju u narednom računu kupac ima odobrenje popusta za tekući period i zaduženje za popust iz prethodnog perioda.
 • Ako kupac, koji ima pravo na socijalnih popust od 35 odsto, ostvari pravo i na popust od 11,89 odsto za racionalnu potrošnju, onda se ukupna energija umanji za iznos socijalnog popusta, pa potom obračuna i popust od 11,89 odsto.
 • Popust za redovno plaćanje obračunava se tako što se iznos za aktivnu električnu energiju, naknade za obračunsku snagu i merno mesto umanje za odobreni socijalni popust i racionalnu potrošnju i na taj iznos se obračuna popust od pet odsto. Taj iznos se prikazuje na sledećem računu.

REGISTRACIJA VOZILA

Osobe sa invaliditetom pri registraciji vozila plaćaju 5% od ukupnog iznosa naknade za korišćenje puteva (putarine) i oslobođene su od plaćanja i određenih drugih taksi.

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje o telesnom oštećenju (više od 80% ili 60 i više % donjih ekstremiteta)
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole i original na uvid.

Svake godine u nadležnom PIO vadite potvrdu na osnovu koje ostvarujete popust.

UVOZ AUTOMOBILA

Pravo na uvoz automobila bez plaćanja uvoznih dažbina imaju osobe sa invaliditetom od 70% do 100% telesnog oštećenja, vojni invalidi od I do V grupe, civilni invalidi rata od I do V grupe, oboleli od distrofije ili drugih mišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize, od multiple skleroze, kao i roditelji višestruko ometene dece.

Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja, po jednom osnovu (da nije zbirno po organima).

POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD CARINE

Ukoliko već nemate rešenje o stepenu telesnog oštećenja, zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja podnosi se nadležnom Fondu PIO, a potrebno je priložiti i:

 • Mišljenje lekara – za utvrđivanje telesnog oštećenja,
 • Poslednji ček od penzije (ukoliko ste penzioner),
 • Fotokopiju lične karte.

Dodatna dokumentacija:

Picture2

Fondovi PIO izdaju potvrdu o utvrđenom stepenu telesnog oštećenja koju po službenoj dužnosti dostavljaju Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom. Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom izdaje Potvrdu o oslobađanju od uvoznih dažbina.

Ako je potrebna homologacija vozila, zahtev za homologaciju se podnosi Zavodu za standardizaciju ili Mašinskom fakultetu.

Lica sa telesnim oštećenjem manjim od 100% potvrdu Ministarstva za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dažbina na uvoz putničkog automobila podnose carinskom organu.

Lica sa telesnim oštećenjem od 100% potvrdu Ministarstva nadležnoj carinarnici podnose u dva primerka. Jedan primerak potvrde carina zadržava, a drugi overava i vraća korisniku radi refundacije plaćenog PDV-a.

POSTUPAK REFUNDACIJE PLAĆENOG PDV-a

Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26 treba dostaviti:

 • Zahtev za refundaciju PDV-a,
 • Primerak potvrde Ministarstva, overen od Carine, da je PDV plaćen,
 • Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) overenu od nadležne carine,
 • Fotokopiju lične karte.

PUTARINA

Pri korišćenju auto-puteva u Srbiji osobe sa invaliditetom ne plaćaju putarinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta),
 • Fotokopija lične karte,
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom.

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, spremiti sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju Saobraćajne dozvole,
 • Fotokopiju lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva,
 • Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila,
 • Fotokopiju lične karte osobe sa invaliditetom.

Dokumentacija se podnosi Republičkoj direkciji za puteve, Ljube Čupe 5, tel. 3084-246.

Zahtev se predaje početkom kalendarske godine. Nalepnica i dozvola (tj.kartončić) važe godinu dana i pokazuje se svaki put na naplatnoj stanici kada se koristi auto-put. Pri ostvarivanju ovog prava, osoba sa invaliditetom mora da bude u vozilu.

Slika ispod: Primer najnovijeg Zahteva:

putarina(Slika gore: Primer najnovijeg Zahteva)

MEĐUGRADSKI SAOBRAĆAJ (na osnovu knjižice koju izdaje nadležni Savez)

Osobe sa invaliditetom šest puta godišnje imaju pravo na povratnu vožnju u međugradskom saobraćaju sa svojim pratiocem.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Dve fotografije, veličine 4,5 x 3,5 cm,
 • Fotokopija Rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz sa odgovarajućom dijagnozom,
 • Fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca Zahteva.

PARKIRANJE

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na parkiranje na posebno obeleženim parking mestima.

Kada se nalepnica dobija prvi put ili se promeni vozilo od dokumentacija je potrebno:

 • Rešenje o telesnom oštećenju (preko 80% ili 60% i više donjih ekstremiteta),
 • Fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom,
 • Fotokopija Saobraćajne dozvole vozila koje se vodi na osobu sa invaliditetom.

Ako se vozilo ne vodi na osobu sa invaliditetom, potrebno je:

 • Fotokopija saobraćajne dozvole,
 • Fotokopija lične karte staraoca ili člana porodičnog domaćinstva,
 • Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih vlasnika vozila,
 • Rešenje o pravu na tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz sa određenom dijagnozom.

Dokumentacija se, u Beogradu, podnosi Sekretarijatu za socijalnu i dečju zaštitu, Sektor za boračku i invalidsku zaštitu, 27. marta 43-45, tel. 2750-097, gde se dobija Potvrda za dobijanje invalidske nalepnice. Sa Potvrdom se u JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, tel. 3309-334, dobija invalidska nalepnica za parkiranje za vozilo. Za produženje važenja invalidske nalepnice, uz Saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu obratite se JKP „Parking servis“, Starine Novaka 22, radnim danom 07.00-21.00, subotom 07.00-14.00 časova.

Invalidske nalepnice, u Beogradu, važe na opštim invalidskim mestima, vidno obeleženim horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, bez vremenskog ograničenja.

Osobe sa invaliditetom mogu da koriste i obeležena mesta na posebnim parkiralištima i garažama u prva tri sata besplatno, a svaki naredni započeti sat obračunava se po važećem cenovniku za to parkiralište.

U drugim mestima procedura dobijanja nalepnice može biti drugačija i uglavnom se sve rešava u Javnom komunalnom preduzeću u parking servisu.

GRADSKI PREVOZ  –  Beograd

Pravo na besplatne trajne povlastice za gradski prevoz imaju sledeće kategorije osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 50 do 100% invaliditeta,
 • Civilni invalidi rata sa 50 do 100% telesnog oštećenja,
 • Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70 do 100% telesnog oštećenja,
 • Slepa lica i njihov pratilac,
 • Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć,
 • Lica obolela od dečije paralize i plegije,
 • Lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije,
 • Lica obolela od multiple skleroze i autizma,
 • Lica umereno, teško i višestruko ometena u razvoju.

Pravo na korišćenje pretplatnih markica po povlašćenoj ceni imaju sledeće kategorije osoba sa invaliditetom:

 • Ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi sa 20 do 40% invalidnosti,
 • Invalidi rada usled posledica nesreće na poslu i profesionalnih oboljenja sa 50 do 60% telesnog oštećenja,
 • Invalidi rada usled posledica bolesti sa 100% invalidnosti,
 • Civilni invalidi rata sa 20 do 40% telesnog oštećenja,
 • Dijalizirana i transplantirana lica,
 • Mentalno retardirana lica.

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje za tuđu negu i pomoć,
 • Nalaz lekarske komisije, sa dijagnozom,
 • Lična karta na uvid,
 • Fotografija 3×3,5 cm.

Povlastice se izdaju na šalteru GSP „Beograd“, Skenderbegova 47, tel. 2627-206, radnim danom 07.00-17.00, subotom 08.00-14.00 časova.

IZGRADNJA I LEGALIZACIJA OBJEKATA – Beograd

Lica koja primaju nadoknadu za tuđu negu i pomoć, preko Gradskog centra za socijalni rad, imaju pravo na 100% subvencije za plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije individualnih stambenih objekata i stanova kao i u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Grada Beograda.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Rešenje za tuđu negu i pomoć,
 • Izvod iz katastra,
 • Izjava o članovima domaćinstva.

DOSTAVA LIČNIH DOKUMENATA NA KUĆNU ADRESU – Beograd

Na osnovu odluke Gradske opštine Zvezdara, sve osobe sa invaliditetom koje imaju prebivalište na teritoriji Opštine Zvezdara imaju pravo na besplatnu kurirsku dostavu ličnih dokumenata na kućnu adresu.

Eto, toliko.

Ukoliko neko primeti nešto za korigovanje, ili ako neko zna za još  neku nadoknadu ili subvenciju,  neka se slobodno javi, popravićemo i dopisaćemo ovaj članak.

 .

J.J.D.

.

.

.    .    .

.

Još sličnih tekstova:

.

Picture1b

184 thoughts on “Novčane nadoknade, povlastice, subvencije, olakšice i popusti za dijalizne pacijente

 1. postovanje ja sam ratni vojni invalin 4 grupe 80% interesuje me dali imam pravi na oslobadjanja pdv pri kupovini gradjivinskog matrijala za kucu posto od laznog obecanja za stambeno pitanje nema nista unapred hvala

 2. Postovana, da li lica obolela od celebralne paralize imaju pravo na GSP prevoz bez naknade posto je to predvidjeno u clanu 31. Pravilnika o prevozu putnika na teritoriji grada Beograda a na sajtu je izostavljeno ?

  • ja sam RVI 80% I IMAM NEGU I POMOC TRECE GRUPE, DALI JA imam pravo na dodatak ya neg, ja sam nepokretan i mogu da se krecem uy pomoc kolica, ali i uy pomoc drugog lica, seceras sam i srcani bolesnik

 3. Postovani,
  mozete li mi reci sta je od dokumentacije potrebno da se dobije novcana pomoc od 9.815,00 dinara.Moj brat ide na dijalizu, prima tudju negu i pomoc na drugoj osnovi-dijabeticar je i izgubio je vid,ima telesno ostecenje 100%, i na osnovu toga su mu dali tu naknadu.Da li on uopste ima pravo na ovih 9.815,00 dinara naknade? ja sam danas otisla u centar na socijalni rad da oitam za to,oni me poslali u ministarstvo za rad-Ja tamo,a oni rekose da jemzaduzen centar za socijalni rad.Takodje,mozete li mimreci kako se tacno zove ta vrsta pomoci,da li je tomsocijalna pomoc,neka vrsta naknade ili slicno,da znam sledeci put kad odem sta tacno da trazim
  Unapred zahvalna,
  Aleksandra iz Beograda

   • Postovani ,na peritoralnu dijalizu sam pa da vas pitam da li imam neki popust prilikom placanja za komunalne usluge, (voda) za grad Leskovac, pozdrav

    • Popusti postoje ali ne u svim gradovima.Mi stvarno neznamo za Leskovac ali naš vam je savet da se obratite pismenim putem komunalnim preduzećima u vašem gradu.Nikako telefonski ili lično da idete,odmah će vam reći da nemate pravo.Ako uputite pismeno oni vam moraju odgovoriti .

     • svoj kometar unosim za mog supruga milanović vladimir ima epilepsiju imam pitanje zar epilepsija nije za tudju negu pomoć jamislim da jeste imam napd pad unesvesti ina usta ide pena grčeve u nogu i trzavice naši doktori se slažu samo vlada srbije da odobri nije važno je bolet epilepsija za tuđu negu pomoć molim pomognitemi da mi suprug dobije tuđu negu pomoć fiksni o3o583929 mobilni o6331921o milanović slobodanka majdanpek ulica proleterska141 stan 8majdapek javitemi

 4. Zove su „Uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć“ i slagali su Vas u Centru za socijalni rad! Ministarstvo za rad i socijalnu politiku daje taj novac, ali Centar za socijalni rad završava papirologiju. Brat ima pravo na taj dodatak. Moj Vam je savet da odete prvo kod pravnika u Centar za socijalni rad, jer on mora da zna šta je po propisu njihova nadležnost. Tako ćete izbeći šetanja od šaltera do šaltera.
  Svi koji primaju taj dodatak su ga ostvarili isključivo preko Centra za socijalni rad, na teritoriji opštine gde žive.

 5. Molim Vas da mi odgovorite da li moj suprug koji je korisnik tudje nege i pomoci u 2012.god.. zakasnilo je Resenje iz PIO Fonda i nije na vreme dostavljeno u Centar za socijali rad Vranje
  TAKO DA ZA PERIOD OD 01.09.2012.GOD. DO 28.11.2012.GOD. NIJE MU ISPLACEN UVECANI DODATAK U iynosu od 9259,00 din. dali ima pravo za taj period.

 6. moja kći boluje od ms 50% prima nadoknadu za tudju pomoć i negu 9600rsd. ima li pravo na uvećana primanja 14000rsd. nemože ništa da radi , muž je ostavio, a ima maloletnu kćerku od 16 godina. izdržavamo ih ja i supruga penzioneri

  • Mislim da pravo imaju samo osobe sa invaliditetom 100% po jednom osnovu. Ukoliko je prošlo dosta vremena od veštačenja možda da pokušate ponovo da veštačite njen stepen invalidnosti. Mada je sada sve pooštreno tako da ako nije nepokretna biće teško.

 7. Postavani,moj otac je poceo sa dijalizom i odredjeno mu je dva puta nedeljno po dva sata.Interesuje me da li ima pravo na novcanu naknadu za tudju negu i pomoc,i sta je sve potrebno od dokumentacije?Hvala unapred na odovoru.

  • Postovani molimo za Vas strucni savet jer ne znamo odakle da krenemo.Otac mi ide na hemodijalizu pocev od 2.2.2015. Predao je zahtev za invalidsku penziju u junu mescu. Radni staz je imao u Hrvatskoj, Bosni i Svajcarskoj. Pravo na penziju jos nije ostvario i proces je u toku. Interesuje me ima li pravo na novcanu naknadu koju ste u prethodnom tekstu naveli a koju daje Pio fond i Centar za socijalni rad kao i na druge navedene investicije jer smo mi dobili informaciju da nema dok se ne resi status njegove inostrane penzije. Molimo za pomoc.Unapred zahvalna porodica Lukic

   • Vanja iz iskustva sa ljudima koji idu na dijalizu, a imaju inostrane penzije, oni uopšte nemaju prava na nadoknade za negu i pomoć. Znači Vaš otac i kad ostvari penziju, ovde neće imati ta prava. Možda postoji mogućnost za jednokratnu pomoć od strane Centra za socijalni rad u trajanju od 3 ili 6 meseci dok ne počne da prima svoju penziju.

 8. On ima pravo na novčanu nadoknadu, a zahtev podnosi u PIO fondu. Potreban mu je izveštaj od njegovog doktora sa hemodijalize (oni znaju šta treba da napišu). Kad dobije rešenje, a to traje i do 6 meseci, onda oni treba da pošalju to rešenje i Centru za socijalni rad u vašem mestu stanovanja. Centar po službenoj dužnosti pokreće proceduru i Vaš otac dobija i deo koji se zove Uvećan dodatak za negu i pomoć. Pozdrav i sretno.

 9. Da li pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć imaju osobe sa 80 post invalidnosti.

   • DA LI MOJ SIN VIŠESTRUKO OMETEN U RAZVOJU, LAKA MENTALNA OMETENOST, EPILEPSIJA, OŠTEĆENE SLUHA 61%, HIPERTENZIJA,KRIVE MU SE STOPALA, IMA JOŠ NEKE BOLESTI KOJE SU UTVRDJENE VEŠTAČENJEM-EKSPERTIZOM GDE JE IMAO INVALIDNOST 50% IZ DETINJSTVA I 40% IZ RANOG ODNOSA-RADI 9 GODINA, DATO MU JE 60% INVALIDNOSTI MADA NIKADA NEĆE MOĆI SAMOSTALNO DA ŽIVI, POD LEKOVIMA JE STALNO I STANJE MU SE STALNO POGORŠAVA PIO GA JE ODBIO ZA PENZIJU TE MI RECITE KAKAVA PRAVA-SUBVENCIJE IMA ON-NAPOMINJEM DA NEPRIMA REDOVNO PLATU PO 3-4 MESECA KASNI, NEMA REDOVNO OVERENU ZDRAVSTVENU KNJIŽICU-SADA JE BIO BEZ KNJIŽICE 2 MESECA TE SE UKOČIO, PRIMAO INEKCIJE I PLAĆAO A BOLOVANJE NIJE MOGAO DA OTVORI VEĆ JE TAKO RADIO, STANUJE U SOCIJALNOM STANU, SVE PLAĆA ČAK I POREZ NA ZAKUP TE SMO U DUGOVIMA

 10. moj sin je imao transplantaciju kostne srzi u sklopu lecenja hiper igm sindroma, urodjena imunodeficijencija.. nakon transplantacije ima i celijakiju i astmu i jos gomilu probema koji iziskuju finansijsko i sako drugo angazovanje dosta iznad onog koje je za normalnu porodicu prihvatljivo.. molim vas da mi date informaciju o eventualnim pravima ako ih naravno imamo u nashoj srbiji.. unapred zahalna, lazareva majka kristina

  • Postovani,
   moj sin je imao transplantaciju kostne srzi u sklopu lecenja hiper igm sindroma, (urodjena imunodeficijencija).. nakon transplantacije ima i celijakiju i astmu i jos gomilu probema koji iziskuju finansijsko i svako drugo angazovanje dosta iznad onog koje je za normalnu porodicu prihvatljivo..
   molim vas da mi date informaciju o eventualnim pravima ako ih naravno imamo u nashoj Srbiji.. unapred zahalna,
   Lazareva majka Kristina

 11. Kristina, iskreno rečeno: ne znamo, ali ćemo pokušati da saznamo. Bilo bi dobro da nam napišete kojeg je uzrasta vaš sin.

 12. imam cerku koja boluje od cerebralne paralize i 100 posto je invalid.S obzirom da sada ima 26 god.moram da povedem postupak u sudu za njeno starateljstvo.U centru za socijalni rad su mi rekli da bih poveo postupak u sudu treba da uplatim taksu koja se krece oko 35 000hiljada dinara.Da li Vi znate da to ja moram da snosim troskove .Hvala i pozdrav.Dragomir

 13. Interesujeme zbog cega nemam pravo na besplatan parking u loznici i ako mi je amputirana saka

 14. Dali je dovoljno sto mi je amputirana saka zbog povrede na radu ili je potrebno jos neka amputacija da bi ostvario pravo na paking u loznici i pravo na popust telekomu i na resiver

  • Dragorade, Vi treba prvo da imate ocenu u kojem procentu ste invalid, pa tek onda da vidite koja prava možete da ostvarite.

 15. Da li imam neki stepen invalidnosti ako mi je izvadjen jedan bubreg i da li mogu ocekivati neke povlastice vezane za radno mesto? Sada radim smenski posao u sve tri smene, fizicki zahtevan. Kome mogu da se obratim? Hvala

  • Poštovana Anja, mi smo se specijalizovali za pitanja i probleme dijaliznih pacijenata, tako da Vam je najbolje da se za prava bubrežnih invalida obratite zvaničnom Predsedniku organizacija bubrežnih invalida Srbije, Dr Ljubinku Todoroviću, na sajtu http://www.sobirs.org/
   tamo ćete naći i Vodič kroz prava invalida i dobiti odgovore na sva druga Vaša (ipak nedijalizna) pitanja. Pozdrav.

  • Poštovani Zorane SBB je privatna firma i njihovo je pravo da vam ne daju nikakav popust ako to nije politika njihove firme. Konkretno znam da su ljudi koji imaju 100% telesno oštećenje dobili popust od SBB, ali posle nekoliko meseci upornosti. Išlo se dotle da su im tražili i izvod iz matične knjige rođenih. Budite uporni jer je to, još jednom napominjem, privatna firma.

 16. Invadski sam penzioner sa telesnim ostecenjem od 90%(hemiplegia spastica desno). Zanima me da li ja imam pravo na tudju negu i pomoc? Hvala

 17. Postovani,
  Da li lica preko 80 godina starosti koja nemaju nikakva primanje i pritom zive sama imaju prava na novcanu naknadu tipa tudje nege ili neke druge vrste pomoci? Pritom zena ima neoperisan levi kuk i skracenu nogu, 3 puta operisanu casicu desnog kolena koja je sada izvadjena i sifru alchajmerove demencije i pdepresije? Slabo je pokretljiva, samo uz pomoc drugog lica.
  Unapred zahvana!

 18. Savet i pitanje:Cerka mi je lecena od Hodkinsovog limfoma (HL)od dec.2013.do sept.2014.Redovan je djak srednje graficke skole sa polozenim ispitima posle lecenja i odsustvovanja iz skole.Odlican je djak.Sada je u remisiji god.dana.Zeli da u maju upise filoloski fakultet.Culi smo da lecena deca imaju prava od drzave na olaksice pri upisu i studijama.Molim vas da mi pojasnite sta to znaci i kako to zatraziti i gde?Hvala unapred.Majka pobednika.

 19. dali pentioneri koji primaju penziju nasu i deo strane a primaju tu]u negu ipomoc a na dijalizi su imaju pravo na uvecan socijalni dodatak od opstine centra za socijalni rad

 20. JA SAM NAIME, RVI 80% I IMAM NEGU I POMOC U TRECOJ GRUPI, PA ME YANIMA DALI JA IMAM PRAVO NA DODATAK ZA NEGU, JA SAM NEPOKRETAN I MOGU DA SE KRECEM SAMO UY POMOC KOLICA I DRUGOG LICA, SECERAS SAM, SRCANI SAM BOLESNIK I NISAM U STANJU DA SE STARAM O SEBI I IY MNOGO DRUGIH RAYLOGA, A POMOC I NEGA JE MALA DA BIH JA MOGAO BAR DA OODEM DO PRODAVNICE, TE VAS MOLIM DA MI ODGOVORITE, NA PITANJE

 21. Postovani molim za Vasu strucnu pomoc.Moj otac ide na dijalozu pocev od februara 2015 godine.Zahtev za invalidsku penziju je predao u junu 2015 i pravo na istu jos nije ostvario. Interesuje nas ima li prava na bilo kakvu novcanu nadoknadu kao i ostale povlastice navedene u tekstu.Trenutno nema nikava primanja.Hvala unapred

  • Davore, žao nam je što ste se tek sada javili. Istog momenta kada je Vaš otac predao zahtev za penziju trebao je da podnese i zahtev za Negu i pomoć. Ne znam u kom gradu živite, ali rešenje mora da bude gotovo u roku od 6 meseci. Što pre podnesite i taj zahtev, a proverite i u pisarnici PIO fonda gde je predmet Vašeg oca i zašto nije rešen.

 22. Molim za Vasu strucnu pomoc.Moj otac ide na dijalizu tri puta nedeljno pocev od februara 2015.U junu je predao zahtev za inostranu invalidsku penziju i proces je u toku.Trenutno nema nikakva primanja.Interesuje nas ima li pravu na novcanu i ostale povlastice koje ste u tekstu naveli jer smo mi dobili informaciju da nema dok se ne resi status njegove inostrane penzije.

 23. zabrinuta
  moj sin ima resenje tudje nege i pomoci,uz to je samohrani roditelj,staratelj,maloletnog deteta,poseduje stan od cetrdesetak kvadrata,da li ima pravo na umanjenje poreza na imovinu,unapred hvala na odgovoru

 24. Poštovani
  Da li osobe koje imaju multiplesklerozu imaju pravo na beneficirani staž.Radim već 10 god od postavljene dijagnoze i na sreću nameravam još koliko mi bolest dozvoli.Ali bih hteo znati za trenutak kada se bude bližio trenutak.Neko mi je rekao da obolele osobe imaju 3 meseca na godinu dana ali u PIO fondu to prećutkuju pri odlasku za penziju već se mora angažovati advokat i tek onda priznaju benef.staž.

 25. ja virag janos ja sam na hemodijalizi 5god tri puta nedeljno 100% sam invalid otac sam dvoje dece sa primanjem 26000 mesecno dali imam prava na na popust elektricne energije?i dali imam prava na jos neku novcanu nahnadu unapred se zahvaljujem.

 26. suprug mije 100% invalid ima primanje od 26000 din ja bez posla dvoje dece on ni nevidi pa moje pitanje glasi dali imamo jos nekih nocanih nahnada jel smo spreceni dase zaposlimo jel je i na dijalizi pet godina unapred se zahvaljujem.

  • Nemate pravo više ni na kakve prihode ali imate pravo na popuste za kablovsku,vodu,struju…itd.A to imate u jednom od naših predhodnih članaka.

 27. Otac je preko fonda PIO dobio resenje za tudju negu i pomoc na osnovu 100% invalidnosti posto je na dijalizi.Danas sam bio u centru za socijalni rad a u vezi podnosenja zahteva za uvecanu tudju negu i pomoc I sluzbenica koja tamo radi mi je rekla da od fonda PIO cekaju da im oni posalju resenje.Da li je fond PIO obavezan da im to resenje posalje i da li je to praksa ili zahtev moze da se podnese i na osnovu resenja koje je moj otac dobio .Molim da mi neko objasni sta da radim kako bi otac ostvario ovo pravo. Hvala

 28. POSTOVANJE IMAM JEDNO PITANJE IMAM OSTECEN VID NA DESNOM OKU VIDIM 1,6 POSTO A NA LEVOM NE VIDIM U KOJU KATEGORIJU JA SPADAM I DALI IMAM PRAVO NA NEGU I DALI BI MOGAO DA SE PENZIONISEM SA OVIM VIDOM HVALA UNAPRED

 29. Dali slusno oštećene osobe imaju popust na priključak električne energije i kolko i šta je potrebno

 30. Postovani,
  Da li 100% invalidno dete ima pravo da nasledi stranu (nemacku) penziju posle smrti roditelja? Ili oni to pravo o nasledjivanju gube posle 27 god. (iako je dete 100% invalid)?
  Molim vas da mi objasnite preciznije sta i kako(koji zakon i gde mogu pronaci vezan za napomenuto) jer nisam u mogucnosti da se konsultujem sa pravnim licem vezano za ovaj slucaj.
  Unapred hvala.

 31. Моје поштовање, имам једна за нас важно питање. Живимо ја и супруга у својој кућици у В. Мокром лугу. Ја имам пензију Р. Српске 190 Еура. Супруга никада није ни радила. Има 61 годину . То су нам сва примања, а било какву субвенцију ни од кога пре нисмо ни тражили. Питање је :
  _Да ли и по ком основу може имати неку месечну или годишњу карту за градски превоз по некој разумној цени ? Обзиром да пола моје пензије оде у старту за редовне обавезе држави другом половином се једва вадимо да преживимо.
  Унапред остајем захвалан.

 32. Moje postovanje! Imam sina os 24 godine koji boluje od teskog oblika autizma i dobio je resenje da je 100% nesposoban. Suprug i ja smo pored njega 24 casa jer ne smemo da ga ostavimo samog. Dobijam tudju negu za njega ,ali me zanima da li imamo jos neku pomoc jer ne mozemo da se zaposlimo zbog njegovog stanja, a imamo mladju cerku koja je krenula na fakultet!Hvala

 33. Poštovanje. Interesuje je me da li imam pravo na socijalnu pomoć? Bolujem od Neuropatije invalid sam 60% donji ekstremiteti zivim sama u kuci od 40 kvadrata. Unapred hvala.

 34. imam 55 god i 23 radnog staza otisla sam kao invalid prvo na biro a onda u invalidsku penziju i primam 50 posto penzije sada sam ponovo bila na komisiji i pored svih nalaza da sam trajno nesposobna za sv poslove odbijena sam kada mogu dobiti pravu invalidsku penziju Mira

 35. Ovo je najprikladnija tema za ovo što sam saznao… Pri produženju vozačke dozvole, nikako i nikome ne saopštavajte da ste dijalizna ili transplantirana osoba jer takvim osobama uskraćuju pravo na posedovanje vozačke dozvole B kategorije!!! Realno, ovo je slučaj za poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako da ne bi bilo loše da se neko javi kome je to pravo i realno uskraćeno.

  • Nigde ne piše da je zabranjeno davati lekarsko uverenje dijaliziranim i transplantiranim ali doktori tako tumače .Mene ograničavaju na 3 godine,ali samo zato što sam uporna.Slažem se sa Rođom da je najbolje prećutati ali to nije svugde izvodljivo.U mom mestu su bolnica i dom zdravlja umreženi,tako da u kompjuteru doktor može sve o vama da vidi.

 36. Da li imam pravo na subvencije na vodu, struju gradski prevoz posto imam ostecenje sluha 100%

 37. postovana
  moja majka je na hemodijalizi tri puta nedeljno i dobila je resenje od pio za tudju negu zvao sam centar za socijalni rad da pitam za dodatnu nadoknadu al koliko sam ih razumeo pitali su me kolika je invalidnost navedena u resenju a toga u njemu nema a koliko sa shvatio iz vaseg clanka osobe na HD se tretiraju kao 100% invalidi!!
  Sta da radim i da li majka ima pravo i na tu nadoknadu
  Unapred zahvalan

 38. Da li osobe sa Achondroplasiom imaju pravo na tudju negu i pomoc? Napominjem da je dete primalo tudju negu i pomoc..

 39. Imam 90% telesnog ostecenja operiso srce imam lo povlastice oko registracije kola i imam li novcanu nadohnadiu pravo

 40. Sa koliko godina ostvarenog radnog staža lice sa slušnim oštećenjem od 70% može podneti zahtev za invalidsku penziju i koja dokumentacija je potrebna za isto? Hvala na odgovoru,Svetlana iz Novog Sada.

Unesite ovde Vaše pitanje, odgovor, komentar ili mišljenje ...

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s