Tag Archive | matematika

John de Palma: Kt/V i druge budalaštine na hemodijalizi

Skoro svi (99%) zdravstvenih radnika veruje da matematička analiza određenih podataka, korištenjem statistike, obezbeđuje tačnu ocenu nekog kompleksnog problema. Nažalost, nisu u pravu. Matematika je ljudski proizvod, stvorena od ljudi i za ljude, samim tim, kao i njeni stvaraoci, nije savršena. Zato one koji ne veruju da je ova tvrdnja tačna, molim da reše jednostavan matematički problem.

Problem

Sretnu se tri (3) nefrologa, pozdrave se i odluče da ručaju zajedno. Posle ručka, konobar utvrdi da je račun 30 dolara ($30). Svaki od doktora da konobaru po jednu novčanicu od 10 dolara ($10). Konobar ponese ove tri (3) novčanice od po 10 dolara, ukupno 30 dolara ($30), do blagajnika. Blagajnik utvrdi da je račun zapravo samo 25 dolara ukupno ($25) i dade konobaru jednu novčanicu od 5 dolara ($5) da vrati trojici doktora (3). Vraćajući se u restoran konobar odluči da prisvoji dva dolara ($2) i da svakom doktoru da po jedan dolar ($1). On tako i uradi, ali je ulazeći u restoran razmišljao: „Svaki je doca platio $10 minus $1 dolar za svoj ručak. To je po 9 dolara ($9) od svakog. Ja imam dva dolara ($2) u svom zadnjem džepu. Ali, gde je dođavola, još taj jedan dolar ($1)!?“

Nagrada

prvi čitalac koji reši ovaj problem dobiće besplatan primerak naše monografije Krv & uremija – 2000, Hemodijalizno Sestrinstvo, jednu prekrasnu knjigu sa 222 stranice i CD-om koji sadrži trideset časova kredita za kontakt. Rešenje mora biti napisano jednostavno i razumljivo (virtuelno) svakome ko ga bude čitao. Odgovor mora sadržavati matematički izraz koji će objasniti gde je nestao taj jedan dolar. Jednostavno objašnjenje rečima neće se uzimati kao dovoljno. Pošaljite odgovore na Hemodialysis, Inc., ATTN: Dialysis Dose, 1560 E. Chevy Chase Dr., Ste. 435, Glendale, CA 91206-4175 (USA). Svi odgovori moraju stići u redakciju pre 04.januara 2003. godine.

Kt/V and Mathematics as a measure of the truth.

Almost all (99.99%) of healthcare professionals believe that mathematical analysis of data using statistics will provide the truth of a complex problem. Unfortunately, they are wrong. Mathematics is a human construct—made for and by humans; thus, it is fallible, like the inventors of the art of mathematics. For those who believe this definition is false, please solve the simple mathematical problem shown here.

The Problem

Three (3) academic nephrologists meet and greet each other and decide to share lunch. After lunch, the waiter states that the bill is thirty dollars ($30). Each physician gives the waiter a ten-dollar bill ($10). The waiter carries these three (3) ten-dollar bills totaling thirty dollars ($30) to the cashier. The cashier states that the bill is really only twenty-five dollars ($25) and tells the waiter to return the five ($5) to the three (3) doctors. On the way back to the dining room,

the waiter ponders this and decides to pocket two dollars ($2) and give each MD a one-dollar bill ($1). He does so and walks away thinking, “Each doc paid $10 minus $1 for his lunch. That is 9 dollars ($9) each. I have two bucks ($2) in my back pocket. Where the hell is that other dollar ($1)!?”

The Reward

The first (1st) reader to solve this problem will receive a free copy of our monograph, Blood & Uremia – 2000,Hemodialysis Nursing, a beautiful, 222-page book and CD-ROM containing thirty (30) contact hour credits. The solution must be written simply and be understandable to virtually anyone who would read it. The answer must include the mathematics to explain where that dollar ($1) went! A simple description alone will not suffice. Send answers to Hemodialysis, Inc., ATTN: Dialysis Dose, 1560 E. Chevy Chase Dr., Ste. 435, Glendale, CA 91206-4175 (USA). All post-tests for this article must be received in Hi’s offices prior to January 4, 2003.

John de Palma.

April 2001.

John de Palma.

.

.

.

.

.

Picture1b

Carl Kjellstrand: Kt/V teror

Kao medicinski tretman, dijaliza se i danas doživljava kao neka vrsta pakla (ili čistilišta), a oni koji su na ovoj vrsti lečenja retko imaju iole kvalitetan život, i u tom smislu niko i ne očekuje neka poboljšanja.  Zapravo od pacijenata se očekuje da budu fini i poslušni, a odnos prema njima je malo bolji od postupanja prema nekom predmetu na pokretnoj traci u nekom fabričkom hangaru.  Većina medicinara i drugog osoblja, u skoro svim dijaliznim centrima, ima isti odnos prema dijalizi, a to je poricanje i negativizam. Ukratko, kao činjenica se prihvata stav da biti na dijalizi znači toliku lošu stvar, da se tu više ništa i ne može učiniti.

Čak i kada pacijenti vremenom oguglaju na činjenicu da moraju ići na dijalizu, čak i ako pronađu neki smisao i razlog za življenje, stvarnost ih surovo vraća u sistem gde se prema njima odnose kao prema trajnim invalidima, koji su već jednom nogom u grobu.  Izgleda da je ta averzija prema samoj ideji dijalize, postala kamen spoticanja koji sprečava bilo kakva dalja istraživanja ili rešenje problema vezanih za dijalizu. Najčešće prihvaćena percepcija jeste da je dijaliza jedan grozan jaram, sa kojim, ili u kojem, ne možete učiniti ništa. Takav defetizam se neizbežno odražava i na sve tretmanske odluke, dovodeći u krajnjoj liniji do lošijeg kvaliteta života svih involviranih u proces dijalize.

Ja ne želim da verujem da bilo kakva vrsta raspoloženja treba da se proglasi za adekvatnu, ni u jednoj medicinskoj situaciji. Možda mi zaista nemamo nikakav poseban lek za lečenje bubrežne slabosti, ali nemamo lek ni za slepilo, za amputirane, za paralizovane, ili za oštećenja mozga. Ipak, postoji opšti trend u svim ovim drugim slučajevima, da se tim osobama pomogne u prevazilaženju njihovog stanja, da im se život učini lakšim i vrednijim, i pored svih prepreka.

Šta je to što dijalizu čini tako drugačijom?  Jesu li to mašine?  Je li to krv?  Pa šta je to?

Ja mislim da je u pitanju ispunjenje kletve o samodovoljnosti.

Proglasili smo za dogmu da je dovoljno postići Kt/V veći od 1,2 i dijaliza je adekvatna.

Šta znači to, adekvatna? U Websterovom rečniku za pojam adekvatno stoje 2 objašnjenja: dovoljno za specifične potrebe, ili jedva dovoljno, odnosno zadovoljavajuće.  Za koga je ta vrsta lečenja „jedva dovoljna“, tj. „adekvatna“?  Za pacijente? Za medicinare? Za davaoce usluge? Za zdravstvene fondove?

Za pacijente, sigurno nije. Pa ne bi trebala biti ni za medicinare. Da li nešto što je tako „jedva dovoljno“, tj. „adekvatno“, želimo davati svojim pacijentima. Ako adekvatnim nazivamo tretman na kome je godišnja smrtnost pacijenata 25%, znači da pristajemo na tvrdnju da su i ti umrli nesrećnici „adekvatno“ tretirani. Toliku stopu smrtnosti nemaju ni mnogi karcinomi.

Sa aspekta prognoze izgleda da je bolje „dobiti“ karcinom prostate ili karcinom dojke, nego biti u SAD na dijalizi, u 21. veku. U svim drugim bolestima, kao što su npr. AIDS, koronarni bajpas, hipertenzija ili dijabetes, stopa smrtnosti je smanjena, samo je na dijalizi stanje gore nego što je bilo u prvih 10 godina po uvođenju hroničnog lečenja dijalizama u medicinsku rutinu. Iako je nastao pre skoro 30 godina, i to na vrlo spornoj metodologiji, Kt/V koncept i danas presuđuje da je dijaliza adekvatna, i to je to.

Trideset godina mi trpimo tiraniju Kt/V koncepta. Dovesti u vezu K tj. klirens ureje (efikasnost dijalizatora), t kao vreme i V, kao volumen telesne vode pacijenta, te tome odnosu dati neku numeričku vrednost koju treba ostvariti, nema zaista nikakve veze sa kvalitetom dijalize, kao tretmana.  Po tom konceptu uopšte nije bitno vreme provedeno na dijalizi, pacijent može i sa jednom dijalizom nedeljno da ostvari Kt/V ureje veći od 1,2 i to je „adekvatna“ dijaliza. Na stranu to što je za glavni parametar uzeta ureja, koja niti je pravi primer uremijskih toksina, niti je problem (čak i za najslabije dijalizatore) ukloniti ureju. A još ako pacijent ima malu telesnu masu, odnosno takav volumen (V) telesne tečnosti, onda on „adekvatnost“ postiže za tili čas.  O problemima koji nastaju zato što niko ne može obezbediti jednako uzorkovanje krvi za ureju posle dijalize, da ne govorim.

Zašto su dakle, klinički simptomi i znaci bili nepodobni za pokazatelje kvaliteta dijalize?

Zašto je doktorima (tradicionalno neveštim u matematici) nametnut jedan komplikovan (logaritamski) matematički obrazac, kao što je Kt/V koncept, sa desetinama svojih „ekvilibrisanih“ i korektivnih (jednopulnih i dvopulnih) podvarijanti.  Činjenica da jedan set brojeva pokazuje neku korelaciju sa drugim setom brojeva, ne znači da između njih postoji neka uzročno-posledična veza. Ja vam mogu pokazati grafikon na kome se vidi porast veličine TV ekrana u Engleskoj, sa porastom smrtnosti u Engleskoj, pa ću vam onda preporučiti da nipošto ne kupujete TV sa velikim ekranom jer će vas to ubiti (smeh u publici).

Moramo li mi onda uprkos jasnim kliničkim znacima, baš svakog pacijenta razvlačiti na Prokrustovoj postelji Kt/V paradigme?  Dr Randal Sprague koji radi kao dijabetolog u Mejo klinici, jednom prilikom mi je dao koristan savet: „Jedan pametan dijabetičar više zna o svojoj bolesti i kako ona utiče na njega, nego njegov lekar“. Isti savet bi trebalo da važi i za dijalizne pacijente.

Konvencionalna (3 puta nedeljno) dijaliza nije optimalna, a nije čak ni adekvatna i mi moramo prestati maltretirati pacijente i proglašavati ih nekomplijantnim (nesaradljivim). Naša je krivica, a ne njihova, što im je fosfor visok, što im je krvni pritisak visok, što mnogo „donose“, itd, itd. Krivi smo, jer smo za adekvatnu proglasili dijalizu kojom se realno niko ne može rehabilitovati.

Jedna trećina pacijenata iz sale za dijalizu izlazi slomljena (crash), imaju hipotenziju, grčeve, mučninu, povraćanje i težak zamor. Pošto im se to uglavnom dešava na kraju ili pred kraj dijalize, onda oni prirodno sami traže sve kraću i kraću dijalizu, misleći da će se time njihove muke smanjiti. I umesto da se dijaliza učini blažom, ili više fiziološkom, industrija je ponudila komplikovane dijalizne monitore sa profajlinzima i kontrolom hematokrita, kako bi nam ti uređaji pomogli da se izbegne šokno stanje kod pacijenta zbog nefiziološkog čina dijalize.

To je potpuni apsurd!

Zašto smo konvencionalno lečenje dijalizom proglasili dovoljnim? Mi hipertenziju, povišeni krvni pritisak, ne lečimo svaki drugi dan. Dijabetičarima ne uskraćujemo insulin vikendom.

Ali, hipertenziju kod dijaliznih bolesnika lečimo samo 3 puta nedeljno, jer ih samo tada dijaliziramo.  Po nesreći, tokom vikenda ostavljamo ih puna 3 dana bez terapije. Većina ih za to vreme doživi prekomerno opterećenja srca tečnošću ili kalijumom. Statistike pokazuju da pacijenti koji na dijalizu idu rasporedom: ponedeljak-sreda-petak, duplo više umiru ponedeljkom nego ostalim danima u nedelji. Oni koji idu na dijalizu rasporedom: utorak-četvrtak-subota, duplo više umiru utorkom, nego ostalim danima u nedelji. Dijalizne pacijente vreba ubica koji se zove „70 sati“ (engl. 70-hour killer wait).

Jedna od definicija ludosti jeste: raditi stalno jednu te istu stvar, a očekivati da se desi nešto drugo.

Konvencionalnom dijalizom mi pacijente iz jednog poremećenog stanja uvedemo u drugi poremećaj, i to nazivamo „lečenjem“. Iz acidoze ih prevedemo u alkalozu, iz hiperkalijemije u hipokalijemiju, iz viška tečnosti u manjak tečnosti, sve sa padom pritiska, grčevima, mukom, povraćanjem i izmoždenošću.

Pacijenti i pred nama, „prilično glasno“, komentarišu da takav život nije vredan življenja, a čak 20% njih će radije izabrati smrt nego nastaviti takvo „lečenje“. I zaista, prekidanje dijaliznog lečenja je u SAD drugi uzrok smrtnosti, odmah iza kardiovaskularnih incidenata.

A sve je počelo ranih osamdesetih godina prošlog veka, kada su doktori Frank Gotch i John Sargent analizirali Udruženu nacionalnu dijaliznu studiju (National Cooperative Dialysis Study, NCDS) i u njoj našli numeričku vrednost za taj Kt/V matematički obrazac. Ta studija je metodološki vrlo sporna, sprovedena je za samo 52 nedelje, klinički nalazi su odbačeni kao mera kvaliteta dijalize (korištena je učestalost hospitalizacija), rezidualna renalna funkcija takođe nije uzimana u obzir, iako je u studiji bilo mnogo novih dijaliznih pacijenata, koji su sigurno imali značajnu preostalu funkciju bubrega, na kraju: vreme trajanja procedure nije pokazalo statističku značajnost (p=0,06) i to je verovatno najskuplje plaćena statistička razlika od medicinske istine.

Posle toga su se za ciljnu vrednost Kt/V proglašavale veće vrednosti, npr. 1,2 pa 1,3 ili 1,4 zavisno od vrste formule ili od „ekspertske“ grupe, ali je sve to i danas daleko od ciljeva koji su tako logični za svakog pacijenta: normalan krvni pritisak, komforna dijaliza, što veći kvalitet života.  Teško da se to može povezivati sa bilo kakvim Kt/V brojem, a sa onim preporučenim od strane KDOQI eksperata (‘Inicijativa za kvalitetnije ishode bubrežnih oboljenja’) ne može sigurno.

Podaci autora Keshaviaha i Parka, kao i podaci iz Japanskog dijaliznog registra, pokazuju poboljšano preživljavanje tek kod pacijenata koji su imali Kt/V veći od 1,6; a najzdraviji su bili i najbolji kvalitet života imali su pacijenti sa sporim svakodnevnim dijalizama i nedeljnim Kt/V koji je iznosio 12,0.

Ipak, zadatak veštačkog bubrega i dijaliznog lečenja bi trebala biti što potpunija nadoknada svih bubrežnih funkcija. A bubreg nam nije dat samo da uklanja ureju (?!), nego da održava i reguliše celokupni unutrašnji balans organizma. Svejedno, mi i danas dijaliziramo pacijente kao da je uklanjanje ureje najvažnija funkcija bubrega.  Kad pogledate sam tekst  KDOQI vodiča i preporuka, videćete da je tamo 27 stranica posvećeno Kt/V priči, čak 4 stranice su o tome kako uzeti uzorak krvi za određivanje ureje posle dijalize, a samo 2 stranice su posvećene kvalitetu života dijaliznih pacijenata.

Krajnje je vreme da napustimo priču o važnosti Kt/V koncepta i o adekvatnosti dijalize.

Dajte da naše znanje i sredstva usmerimo na stvaranje dijalize koja će pacijentima omogućiti zadovoljstvo lečenjem, veću rehabilitaciju, zdraviji, duži i produktivniji život.

To je ono što sistem treba nastojati da ostvari i to je ono što mi želimo plaćati.

Carl Kjellstrand, 2003. godine pri dodeli godišnje nagrade za životno delo u oblasti hemodijalize.

Carl Kjelstrand3C a r l     K j e l l s t r a n d

Carl Magnus Kjellstrand je medicinski fakultet završio 1962. godine u Lundu, Švedska.  Doktorirao je u čuvenoj bolnici Karolinska, u Stokholmu, 1988. godine.  Radio je u SAD i u Kanadi, na univerzitetima u Illinoisu, Minnesoti i Alberti. Tokom 40 godina iskustva u dijalizi, objavio je 450 naučnih radova, predavač je po pozivu u preko 100 prestižnih medicinskih institucija na svih 6 kontinenata.  Od 1990. godine nalazi se u zborniku „Najbolji lekari Amerike“, član je 29 naučnih društava i 27 uređivačkih odbora.  Bio je predsednik Američkog udruženja za veštačke organe, predsednik Kanadskog udruženja nefrologa i Potpredsednik Međunarodnog udruženja za arteficijelne organe.  Bio je konsultant i član Odeljenja za medicinske uređaje američke FDA (savezne Administracije za hranu i lekove).  Autor je čuvene teze o „nefizološkoj“ koncepciji današnje dijalize (objavljena 1975).  Penzionisan je 2006. na mestu potpredsednika za medicinske poslove kompanije Aksys.  Godine 2003. dobio je nagradu za životno delo iz oblasti hemodijalize.

.

Picture1b